Қызықты грамматика

Ағылшын тілінің дыбыстары

Дауысты дыбыстар

Жазылуы Оқылуы Мысал
[a:]  Ұзақ а дыбысына сәйкес келеді Last [la:st] 
[æ] ә мен э дыбыстарының ортасында Ally [‘ælai]
[i:]  Созылған и дыбысы Key [ki:]
[i] Қысқа и дыбысы Bullet [‘bulit]
[e]  э дыбысына ұқсас   Blame [bleim] 
[ɔ] Қысқа о дыбысы Pot [pɔt] 
[ɔ:] Ұзақ о дыбысына сәйкес Torment [‘tɔ:ment] 
[ə:] ө мен э дыбыстары ортасында Turn [t ə: n]
[ə] ә дыбысына сәйкес Pole [pəul]
[ʌ] а дыбысын береді Funny [‘fʌni]
[з:] ө дыбысына сәйкес Girl [gз:l]
[u] Қысқа у дыбысы Cook [kuk]
[u:] Созылған у дыбысы School [sku:l]

Дифтонг – бұл күрделі дыбыс, оның құрамына екі дауысты дыбыс кіреді, олар әдетте бөлек болмайды. Дифтонг дыбыстары бірге, бірінен кейін бірі айтылады. Дифтонгтың бірінші дыбысы анық, жақсы айтылады, ал екіншісі кездейсоқ айтылады.

Жазылуы Оқылуы  Мысал
[ai]

[ei]

[ɔi]

[au]

[əu]

[iə]

[uə]

[ɛə]

ай

эй

ой       

ау

өу

иә

уә

эә     

Slide [slaid]

Sale [seil]

Toy [tɔi]

Now [nau]

So [səu]

Wire [‘waiə]

Tower [‘tauə]

Dare [dɛə]

Пайдаланылған әдебиеттер:

 1. В. А. Миловидов. – Москва: Айрис-Пресс, 2007, Самоучитель английского языка
 2. Н. А. Бонк. – Москва: Эксмо, 2015, Английский шаг за шагом.
 3. http://tonail.com/английские-гласные-и-согласные-звуки/
 4. Ү. Кеңесбаева. – Алматы: «Өлке» баспасы, 2017, Ағылшын тілі грамматикасы
 5. А.Х.Өтебаева, Р.Қ. Өтешева – Астана: Фолиант, 2008, Практикалық грамматика.

ЕТІСТІК

TO BE етістігінің осы шақтағы формалары

Examples/Мысалдар:

I am a student – Мен студентпін(оқушымын)

Are you a teacher? – Сен мұғалімсің бе?

He is not my friend – Ол менің досым емес

She is my sister – Ол менің әпкем

Is it a book? – Бұл кітап па?

We are children – Біз балалармыз

You are not our residents – Сіздер біздің тұрғындарымыз емессіздер

Are they happy? – Олар бақытты ма?/Они счастливы?

Sources/Дереккөздер

 1. http://englishfox.ru/uprazhneniya-po-anglijskomu-glagol-to-be.html
 2. Наталья Черниховская. – Москва: «Эксмо», 2014, Разговорный английский для тех, кто путешествует
 3. И. Гивенталь, А. Задорожная. – Москва: «Питер», 2014, Английский с нуля
 • Present Simple/ Жай осы шақ
 • Present simple – жай осы шақ. Әрдайым белгілі бір уақыт сайын болып тұратын іс-әрекектті білдіреді.
 • Present Simple қалай жасалады?
 • Болымды сөйлем/ Positive:
 • I / We / You / They + V
 • She / He / It + V + s (es)
 • Мысалы/ For example:
 • I go to work every day / Мен күнде жұмысқа барамын.
 • They usually play tennis every weekend /Олар әдетте тенисті әр аптаның соңы ойнайды.
 • She brings me coffee every morning/ Ол маған әр таң кофе алып келеді.
 • It snows in winter/ Қыста қар жауады.
 • Болымсыз сөйлем/ Negative:
 • I / We / You / They + do not (don’t) + V
 • She / He / It + does not (doesn’t) + V
 • Мысалы/ For example:
 • I don’t go to school every day/Мен мектепке күнде бармаймын.
 • They don’t drink beer/ Олар сыра  ішпейді.
 • She doesn’t like the weather in London/ Оған Лондонның ауа-райы ұнамайды.
 • He doesn’t drive the car / Ол көлік жүргізбейді.
 • Сұраулы сөйлем/ Question:
 • Do + I / we / you / they + V ?
 • Does + she / he / it + V ?
 • Мысалы/ For example:
 • Do you like pizza?/ Саған пицца ұнай ма?
 • Do they play football?/ Олар футбол ойнай ма?
 • Does she learn Russian?/ Ол орыс тілін үйреніп жүр ме?
 • Does he live in Spain?/ Ол Испанияда тұра ма?

Share